ภาพรวมองค์กร

บริษัท ราชสีมา กรีน สตาร์ช จำกัด

  บริษัท ราชสีมา กรีน สตาร์ช จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2553 โดยกลุ่มมิตรผล ในนาม บริษัท สุรินทร์ กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท และภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด ตามสถานที่ตั้งโรงงานปัจจุบัน และล่าสุดได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ราชสีมา กรีน สตาร์ช จำกัด เมื่อเดือนธันวาคม 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ

ที่ตั้ง : เลขที่ 99 หมู่ที่ 17 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด
กำลังการผลิต : หัวมันสำปะหลังสด 1,450 ตัน /วัน
  : ผลิตแป้งมันสำปะหลัง 420 ตัน/วัน

นอกจากเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยจากประเทศสวีเดน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง ลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิต เรายังใช้การจัดการฟาร์มทันสมัย (moderfarm) ซึ่งเป็นแนวทางที่ประสบความสำเร็จจากการส่งเสริมการปลูกอ้อยสมัยใหม่ มาประยุกต์ใช้กับการจัดการไร่มันสำปะหลังของเกษตรกรที่เราเข้าไปส่งเสริม เพื่อให้ได้ผลผลิตสุงขึ้นกว่าค่าเฉลี่ย 6 ตันต่อไร่

ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาตามแนวทางที่เรามุ่งมั่นการปลูกมันสำปะหลังสมัยใหม่ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังของประเทศ เกิดก่อเป็นวิถีการทำไร่ที่ยั่งยืน

นอกจากนี้เรายังตระหนักถึงความสำคัญของสภาวะโลกร้อน เราได้ร่วมมือกับบริษัท มิตรผล เอ็นเนอร์ยี เซอร์วิสเซส จำกัด MPESCO เพื่อใช้พื้นที่ของบ่อนำ้ในโรงงานของเรา ในการติดตั้งโซล่าบนทุ่นลอยน้ำ (Solar Floating) ขนาด 1 MWp และนำไฟฟ้าที่ผลิตได้มาใช้ในโรงงานของเรา แทนการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากฟอสซิล

บริษัท ราชสีมา กรีน สตาร์ช จำกัด