ภาพรวมองค์กร

บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด

  บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 13 ธ.ค. 2553 โดยกลุ่มน้ำตาลมิตรผล ในนาม บริษัท สุรินทร์ กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท และภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด ตามสถานที่ตั้งโรงงานปัจจุบัน โดยก่อสร้างเป็นโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังในเบื้องต้น

ที่ตั้ง : เลขที่ 99 หมู่ที่ 17 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด
กำลังการผลิต : หัวมันสำปะหลังสด 1,200 ตัน /วัน
  : ผลิตแป้งดิบ 350 ตัน

เทคโนโลยีการผลิตจากประเทศสวีเดน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง ลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิต และดำเนินตามแนวทางการพัฒนาการปลูกมันเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังของประเทศ เกิดก่อเป็นวิถีที่ยั่งยืน

บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด