ส่งเสริม

 

ส่งเสริมชาวไร่ให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

  บริษัท ราชสีมา กรีน สตาร์ช จำกัด ให้ความสำคัญกับชาวไร่เปลี่ยนเสมือนกับเป็นครอบครัว ตามปณิธาน "ร่วมอยู่ร่วมเจริญ" ของกลุ่มมิตรผล

"เราส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง ให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ 
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทั้งชาวไร่และโรงงาน
โดยการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ จากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร 
และใช้การจัดการสมัยใหม่อย่างเป็นระบบ”

 

 

ปลูกมันแบบใหม่ ใส่เทคโนโลยี เพื่อวิถีที่ยั่งยืน

ใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทน

ใช้ระบบการจัดการที่ทันสมัย

ส่งเสริมทั้งความรู้และปัจจัยการผลิตอย่างเต็มที่

เพิ่มผลผลิตเฉลี่ยให้สูงขึ้นกว่า 6 ตันต่อไร่

เกษตรสมัยใหม่ การจัดการไร่มันสำปะหลังอย่างยั่งยืน

บริษัท ราชสีมา กรีน สตาร์ช จำกัด