NEW & ACTIVITIES

NEWS

กิจกรรม เสวนาชาวไร่ต้นแบบ ปลูกมันสำปะหลัง ปี65

วันพุธ ที่ 6 กรกฏาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.30 น. ณ บ้านโนนสะอาด ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สร้างชาวไร่ต้นแบบประจำเขตส่งเสริม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ เทคนิคการเพิ่มผลผลิต 6 ตัน/ไร่ ระหว่างชาวไร่และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมไร่ 1 กิจกรรมสานสัมพันธ์ชาวไร่ต้นแบบและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมไร่ โดยคุณสุรีย์พัท HR ของ RGS 2 เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ เทคนิคการเพิ่มผลผลิต 6 ตัน/ไร่ 3 ดูแปลงทดลองการใช้ปุ๋ย CRF (ปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อย ใส่ครั้งเดียวตลอดชีพ)

กล่าวเปิดกิจกรรม และพบปะชาวไร่ต้นแบบ โดยคุณเชาวัฒน์ จันทะเรือง ผู้ช่วยผู้จัดการงานวัตถุดิบ

โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมไร่ เข้าแจ้งนโยบายการส่งเสริม ปัจจัยการผลิต และสถานการณ์ราคารับซื้อมัน ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและแมลงศัตรูมันสำปะหลัง พร้อมวิธีการลดต้นทุน ด้วยการนำเครื่องจักรกลเกษตรเข้ามาช่วย เช่น เครื่องปลูกมันสำปะหลัง รถโย่ง ฝังปุ๋ย+กำจัดวัชพืช

กิจกรรม แชร์ประสบการณ์วิธีทำไร่มันสำปะหลัง ปี65

วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565 ณ โรงอาหาร บริษัท ราชสีมา กรีน สตาร์ช จำกัด พบปะชาวไร่และให้แนวคิดการทำไร่มันแบบยั่งยืน โดยเน้นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินและ แนะนำให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริม เข้าใจในสภาพแปลงปลูกมันของชาวไร่ เข้าถึงวิธีการทำไร่และร่วมพัฒนาชาวไร่ เพื่อมุ่งสู่ 6 ตัน/ไร่

กิจกรรม “งานวันรวมใจชาวไร่มันสำปะหลัง ปี2564

โดยฝ่ายไร่ ได้นำของรางวัลเข้ามอบให้ชาวไร่ส่งเสริม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และตอบแทนชาวไร่ที่ส่งขายหัวมันสดกับโรงงาน

BACK TO TOP