ระบบคุณภาพ

นโยบายคุณภาพ

“เรามุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้นำการผลิต ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง โดยควบคุมการผลิตอย่างมีคุณภาพมีความปลอดภัย สอดคล้องกับกฎหมาย ส่งมอบทันเวลา และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า”

ISO 9001
(International Standard Organization)
ระบบมาตรฐานบริหารงานคุณภาพ
ระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพในองค์กร

GHP
(Good Hygiene Practice Practice)
หลักเกณฑ์หรือวิธีการสุขลักษณะที่ดี
ในการผลิตอาหาร

HACCP
(Hazard Analysis Critical
Control Point)
ระบบการจัดการเพื่อ
ความปลอดภัยของอาหาร

FSSC22000
(Food Safety System)
มาตรฐานด้านการรับรองความปลอดภัยสำหรับอาหาร

ISO22000
(Food Safety Management System (FSMS))
มาตรฐานข้อกำหนดของระบบการบริหารงานความปลอดภัยด้านอาหาร

KOSHER certification
อาหารหรือสิ่งที่เป็นเครื่องมือวัด
ว่าอาหารนั้นเป็นหรือไม่เป็นโคเชอร์

HALAL certification
การผลิตการให้บริการหรือการจำหน่ายใด ๆ ที่ไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนาอิสลาม

BACK TO TOP