SMART FARM

ภารกิจหลักในการส่งเสริมชาวไร่ปลูกมันสำปะหลัง

“ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลังให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทั้งชาวไร่และโรงงาน
มุ่งเน้นเพิ่มผลผลิต นำงานวิจัย และเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่มาพัฒนาอย่างเป็นระบบ”

แนวทางการพัฒนาการปลูกมันเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง

มุ่งเน้น “ปลูกมันแบบใหม่ ใส่เทคโนโลยี เพื่อวิถีที่ยั่งยืน”

ใช้วิทยาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มผลผลิต และ ลดต้นทุนการเพาะปลูก

ส่งเสริมองค์ความรู้และปัจจัยการผลิตอย่างยั่งยืน

เพิ่มผลผลิตเฉลี่ยให้สูงกว่า 6 ตันต่อไร่

นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตเฉลี่ยให้สูงกว่า 6 ตันต่อไร่

โดยการเพิ่มผลผลิต และ ลดต้นทุน จากการใช้เครื่องจักรกล
ตั้งแต่กระบวนการเตรียมดิน การปลูก การบำรุงรักษาแปลงและ
การเก็บเกี่ยว เพื่อลดต้นทุนเพาะปลูก เพิ่มประสิทธิภาพและ
แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

ส่งเสริมทั้งความรู้และปัจจัยการผลิตอย่างยั่งยืน

โดยการนำชาวไร่ส่งเสริมเข้าศึกษาดูงานจากสถานที่จริง ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังและการให้ความรู้แก่ชาวไร่จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมไร่ที่เข้าพบชาวไร่ ตลอดจนการส่งเสริมปัจจัยการผลิต ปุ๋ย สารกำจัดวัชพืช พืชบำรุงดิน
พันธุ์มันสำปะหลัง และระบบชลประทาน ส่งเสริมปัจจัยการผลิต ประกอบด้วย
ไถระเบิดดินดาน ไถเตรียมดินปลูก ปุ๋ยคุณภาพดี สารคุม/กำจัดวัชพืช
ระบบน้ำหยด บ่อบาดาล ต้นพันธุ์ดี พืชบำรุงดิน

BACK TO TOP