ความยั่งยืน

ก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย (Biogas)

บริษัท ราชสีมา กรีน สตาร์ช จำกัด มีโครงการผลิตก๊าซชีวภาพ ที่เป็นพลังงานสะอาด โดยนำน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสีย (UASB System) มาทำเป็นก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานแทนการใช้น้ำมันเตาในหม้อไอน้ำ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนน้ำเสียผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตร
กับธรรมชาติ จนกลายเป็นพลังงานก๊าซชีวภาพที่สะอาดและช่วยลดปัญหามลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมได้

Floating Solar Farm “โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ”

บริษัท ราชสีมา กรีน สตาร์ช จำกัด เลือกการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar floating) ที่มาจาก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นพลังงานธรรมชาติที่มีความสะอาดปราศจากมลพิษ ทดแทนการใช้ไฟฟ้าที่มาจากพลังงานหลัก
เช่น น้ำมันและถ่านหิน ซึ่งช่วยลดปัญหาสภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

BACK TO TOP